Het onderwijs op onze Havo afdeling

HAVO 2

Na de brugklas, komen alle leerlingen in een reguliere havoklas terecht . Er wordt steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen gevraagd. Uiteraard worden ze ondersteund door hun mentor en een vast team van docenten.

Begeleidingslessen

De mentor geeft  zijn/haar mentorleerlingen begeleidingslessen. In deze lessen  wordt uitgebreid aandacht besteed aan groepsvorming en algemene- en studievaardigheden. Ook komen maatschappelijke thema’s aan bod, o.a. door gebruik te maken van gastdocenten. Voorbeelden hiervan zijn bureau Halt en de NS.

Eenmaal per week is er overleg tussen de mentoren en de afdelingsleider.

Pluslessen

Vanaf periode 2 (ca. half november) volgen leerlingen van 2 havo een lesuur per week een plusles. Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft voor Nederlands, Engels of wiskunde, wordt deze leerling bij deze plusles ingedeeld (of bij remedial teaching). Andere leerlingen hebben een ‘verdiepingsuur’. Dat kan Spaans, filosofie, Frans, schaken o.i.d. zijn. Daarnaast is er een huiswerkgroep.

Bijzonder activiteiten havo 2

In de 2e klas havo hebben we een leuk aanbod van activiteiten.

Er zijn bezoekjes aan musea, en zijn er projecten zoals met de NS, we organiseren het Verteltheater, een veldwerkdag voor aardrijkskunde en een bezoek aan het Naardermeer. Ook zijn er sportdagen en kunnen de kinderen deelnemen aan de jaarlijkse toneeluitvoering van ons Vechtstede Theater en het Open Podium. Tussen herfst- en kerstvakantie kunnen de kinderen meedoen aan Vechtstede Extra: een groot aanbod van culturele workshops die een aantal weken op de dinsdagmiddag factultatief gevolgd kunnen worden.

HAVO 3

In havo 3 sluiten de leerlingen hun onderbouw periode af en gaan zij zich voorbereiden op de bovenbouw middels de profielkeuze. Dit keuzeproces begint in november en duurt tot maart. In deze periode worden de leerlingen begeleid door de decaan en de mentor. Er staan meerdere activiteiten in en buiten de school op het programma om de leerlingen te ondersteunen bij het maken van een goede keuze. Leerlingen kiezen een van de vier profielen van de Tweede Fase: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid en natuur & techniek. Bij elk profiel hoort een vakkenpakket. Op het Vechtstede College werken we in 3 havo met de vervroegde profielkeuze. Dit betekent dat de leerlingen iets eerder dan regulier hun profiel voor de bovenbouw kiezen (begin maart) en in de laatste periode (vanaf april) al les krijgen in hun profielvakken. Zij laten een aantal niet gekozen vakken vallen. Op deze manier kunnen de leerlingen hun nieuwe profiel alvast ‘uitproberen’ en dit resulteert in minder wisselingen van profiel in de bovenbouw.

Begeleidingslessen

De leerlingen krijgen een keer per week een begeleidingsles van hun mentor. In de begeleidingslessen wordt aandacht besteed aan actuele situaties, groepsvorming en algemene- en studievaardigheden, maar er wordt ook in ruime mate aandacht besteedt aan het kiezen van een profiel en alvast vooruitgekeken naar een mogelijke vervolgopleiding. Eenmaal per week overleggen de mentoren met de afdelingsleider over de stand en gang van zaken in het derde leerjaar.

Anglia

In het derde leerjaar kunnen de havo-leerlingen facultatief, net zoals alle derdejaars leerlingen van andere afdelingen, een erkend internationaal Anglia examen afleggen, voor de Engelse taal, op hun eigen niveau. Zij volgen als voorbereiding hierop eerst een aantal extra Engelse lessen

Maatschappelijke/beroepsoriënterende Stage

Elke leerling loopt gedurende één schoolweek minimaal 15 uur mee in een non-profitorganisatie: de maatschappelijke stage. Op deze manier komen de leerlingen in hun middelbare schooltijd al een keer in aanraking met een beroep en deze maatschappelijke stage heeft een positieve bijdrage aan de burgerschapsvorming, anders dan dat hieraan wordt gewerkt tijdens de begeleidingslessen. Voorbeelden van dergelijke stageplekken zijn: peuterspeelzaal, sociale werkplaats, verzorgingshuis, voedselbank en sportclub. De leerlingen ervaren deze stage altijd als erg leuk en bijzonder. Enkele leerlingen blijven zelfs vrijwilligerswerk doen bij de instelling waar ze stage hebben gelopen. De stage mag ook een beroepsoriënterende stage zijn

Bijzondere activiteiten havo 3

In het derde leerjaar van de havo staan er een aantal wisselende bijzondere activiteiten op de agenda. Deze hebben te maken met de profielkeuze of betreffen vak excursies voor verschillende vakken. Een aantal voorbeelden uit het verleden zijn; bezoek van experts in de klas om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende beroepen.  In december komen gastsprekers op bezoek die vertellen over zijn of haar eigen oorlogsverhaal, altijd zeer indrukwekkend; de leerlingen krijgen in januari een les ‘seksuele gezondheid’ van iemand van de GGD. Tot slot wordt er aandacht besteed aan cultuur en kunnen de leerlingen zelf meedoen aan culturele activiteiten. Bijvoorbeeld het Vechtstede Theater en het Open Podium.

Havo 4

In havo 4 begint de grote voorbereiding op het eindexamen dat in havo 5 wordt afgelegd. De leerlingen krijgen nu de lessen van hun gekozen profiel. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een aantal aanvullende vakken (keuze deel en vrije deel). Het grote verschil met de onderbouw is dat alle behaalde cijfers vanaf havo 4 meewegen in het eindcijfer voor een vak in havo 5. Best wel even wennen en een grote verantwoordelijkheid!

Toetsweken en activiteiten vrije weken

Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Iedere periode sluiten de leerlingen af met een toetsweek. Tijdens de periode worden er door een aantal vakken ook enkele tussentoetsen gegeven. Alle cijfers tellen mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer. Het complete toetsprogramma krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar; het Programma van Toetsing en Afsluiting, dit is ook op de website terug te vinden.
De week voorafgaand aan de toetsweek is een activiteiten vrije week. In deze week organiseert de school geen activiteiten die de voorbereiding op de toetsweek kunnen verstoren of lesuitval veroorzaken. De resultaten van de toetsen worden online via SOMtoday gepubliceerd. Na elke toetsweek worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om een herkansbare toets opnieuw af te leggen om het resultaat te verbeteren.

Begeleidingslessen

Naast de vaklessen hebben de leerlingen een keer per week een begeleidingsles met hun mentor. Tijdens deze lessen is er aandacht voor de vaardigheden zoals plannen en reflecteren, er is tijd om de werkweek en andere activiteiten voor te bereiden en er wordt aandacht besteed aan het groepsproces/klassenverband. Ook wordt er tijd vrijgemaakt voor individuele gesprekken met de mentor waarin de studieloopbaan wordt besproken en vooruit wordt gekeken naar een studiekeuze.
Eenmaal per week overleggen de mentoren met de afdelingsleider over de stand en gang van zaken in het vierde leerjaar.

Studiekeuze

Naast de mentor begeleidt de decaan het studiekeuzeproces van de leerlingen. Zo worden er op school gastlessen georganiseerd, gegeven door studenten en docenten van het Hoger Beroeps Onderwijs en bezoeken alle leerlingen het HBO. Ook kunnen de leerlingen zelfstandig een open dag van een HBO of ander instituut bezoeken.

Werkweek

In havo 4 wordt werkweek georganiseerd. Tijdens de werkweek leren de leerlingen de cultuur van het land kennen en kunnen ze hun luister- en spreekvaardigheid oefenen. De werkweek naar de Ardennen is een sportieve reis met veel buitenactiviteiten.

Bijzondere activiteiten:

Cambridge Business English
Naast de reguliere lessen bieden onze docenten verschillende excellentietrajecten aan. Een hiervan is Cambridge Business English. De leerlingen volgen, naast hun reguliere lesprogramma, een traject waarbij zij uiteindelijk een erkend certificaat Cambridge Business English ontvangen.

Sportdag
Tijdens de jaarlijkse sportdag gaan de leerlingen de competitie met elkaar aan. De leerlingen worden verdeeld in teams en gaan op de sportdag de sportieve strijd met elkaar aan.

Schaatsen
Elke winter gaan de leerlingen uit havo 4 en havo 5 samen met hun docenten een avondje schaatsen op de Jaap Edenbaan.

Kerstgala en examengala
We sluiten het kalenderjaar af met een sfeervol kerstgala. Het kerstgala is ieder jaar een fantastisch evenement waarop de leerlingen, prachtig uitgedost, met elkaar en hun docenten het kalenderjaar afsluiten.

Havo 5

Havo 5 is het afsluitende examenjaar. Het eindexamencijfer bestaat voor bijna alle vakken uit het schoolexamencijfer (50%) en het Centraal Examen (50%). Een aantal vakken wordt in havo 4 al afgesloten met een schoolexamencijfer.

Toetsweken en activiteiten vrije weken

Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Iedere periode sluiten de leerlingen af met een toetsweek. Tijdens de periode worden er door een aantal vakken ook enkele tussentoetsen gegeven. Alle cijfers tellen mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer. Het complete toetsprogramma krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar; het Programma van Toetsing en Afsluiting, dit is ook op de website terug te vinden.
De week voorafgaand aan de toetsweek is een activiteiten vrije week. In deze week organiseert de school geen activiteiten die de voorbereiding op de toetsweek kunnen verstoren of lesuitval veroorzaken. De resultaten van de toetsen worden online via SOMtoday gepubliceerd. Na elke toetsweek worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om een herkansbare toets opnieuw af te leggen om het resultaat te verbeteren.
De voorbereiding op het Centrale Eindexamen krijgt vorm door examentrainingen van de vakdocenten en proefexamens waaraan de leerlingen deelnemen. Tijdens de proefexamens maken de leerlingen oude examens en kunnen zij alvast een keer ervaren wat het is om zo’n lange tijd aan een toets te werken.

Profielwerkstuk

In de eerste helft van het schooljaar maken de leerlingen onder begeleiding van een docent een profielwerkstuk. Op deze manier brengen ze hun geleerde vaardigheden (zoals onderzoek doen, samenwerken, plannen) in praktijk. De leerlingen presenteren hun eindproduct aan ouders, familie, vrienden en medeleerlingen. Het cijfer dat behaald wordt voor het profielwerkstuk weegt mee voor het combinatiecijfer (de andere vakken die dit cijfer bepalen zijn CKV en maatschappijleer). Het combinatiecijfer is van groot belang, omdat dit meeweegt in het uiteindelijke gemiddelde eindcijfer.

Begeleidingslessen

Naast de vaklessen hebben de leerlingen één keer per week een begeleidingsles met hun mentor. Tijdens deze lessen is er aandacht voor de vaardigheden, zoals plannen en reflecteren, ook wordt aandacht besteed aan het kiezen van de vervolgstudie. Eenmaal per week overleggen de mentoren met de afdelingsleider over de stand en gang van zaken in het vijfde leerjaar.

Stilte lokaal

Voor alle leerlingen in de bovenbouw is er de gelegenheid om op school in een rustige ruimte te werken aan school; het stiltelokaal. In het stiltelokaal wordt gesurveilleerd door een docent of vrijwilliger. Leerlingen kunnen hier werken aan hun vakken, zich voorbereiden voor toetsen en natuurlijk hun eindexamen.

Studie keuze
Naast de mentor begeleidt de decaan het studiekeuzeproces van de leerlingen. Zo gaan alle leerlingen een dag “proefstuderen” op het HBO. In de begeleidingsles bereiden ze deze dag met gerichte opdrachten voor en na het proefstuderen maken ze een evaluatie. Daarnaast wordt het bezoeken van open dagen van het HBO en andere instituten gestimuleerd vanuit school.

Kerstgala en examengala

We sluiten het kalenderjaar af met een sfeervol kerstgala. Het kerstgala is ieder jaar een fantastisch evenement waarop de leerlingen, prachtig uitgedost, met elkaar en hun docenten het kalenderjaar afsluiten.
Na de centrale examens is er een eindexamendiner. Ieder jaar is dit ook weer een heel feestelijk evenement. Voor de eindexamenkandidaten is het examendiner een ontzettend leuke en gezellige manier om alle spanningen van het eindexamen lekker los te laten.

Skiën na de toetsweek

Ter afsluiting van het vak lichamelijke opvoeding gaan alle eindexamenleerlingen aan het eind van de tweede toetsweek met elkaar en hun docenten een middag naar de skihal om op een sportieve manier te ontspannen en plezier te maken.

Jaarboek

Voor alle leerlingen uit de examenklassen stellen we ieder jaar een jaarboek samen. Iedere examenkandidaat komt daar met een foto in en mag zijn zegje doen. Er is ruimte voor herinneringen over de werkweken, sportdagen, examens en andere bijzondere gebeurtenissen. Uiteraard komen ook de docenten aan het woord. Voor het samenstellen van het jaarboek wordt een redactie gevormd, bestaande uit leerlingen en mentoren. Tijdens de feestelijke diploma uitreiking wordt het jaarboek aan de leerlingen overhandigd. Het jaarboek is een bundel vol mooie, warme, grappige en misschien soms ook wat ongemakkelijke herinneringen aan de middelbare schoolcarrière van de leerlingen.