Het onderwijs op onze Mavo afdeling

Mavo-afdeling

Op de mavo-afdeling werken we vanaf leerjaar 3 in kleine klassen.  Hierdoor kennen wij al onze leerlingen goed en dat vinden we belangrijk. Met onze didactische- en pedagogische aanpak sluiten we goed aan bij de ontwikkelbehoefte van de leerlingen. Deze aanpak kenmerkt zich door een positieve benadering van de leerlingen en een betekenisvolle invulling van de lessen waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. We streven een leercultuur na waarin hard werken loont en leerlingen succeservaringen op kunnen doen en waarin docenten de leerlingen stimuleren om de beste versie van zichzelf te worden.

In leerjaar 3 starten we met de oriëntatie op de profielkeuze voor het eindexamenjaar. De leerlingen volgen in de eerste twee periodes van het derde leerjaar nog steeds alle vakken. Aan het eind van de tweede periode starten we met een vervroegde profielkeuze.

Leerlingen kiezen dan naast de algemene vakken een profieldeel; Zorg / Economie / Landbouw (natuur&milieu) of Techniek en twee keuzevakken.

In de mavo besteden we veel tijd aan vaardigheden en praktische opdrachten. Hun ontwikkeling hierin houden de leerlingen bij in een zgn. ‘loopbaandossier’. Met dit dossier kunnen leerlingen (aan vervolgopleidingen) laten zien wat zij aan competenties en vaardigheden geleerd hebben. Daarnaast maken de leerlingen aan het eind van leerjaar 3 een  leerlingen profielwerkstuk en presenteren dit.

Met een mavodiploma kunnen de leerlingen doorstromen naar niveau 3 of 4 van het mbo of naar het vierde leerjaar van de havo. Zowel na het mbo als na de havo is een vervolg op het hbo mogelijk.

Anglia examen

Vanaf leerjaar 1 t/m leerjaar 3 volgen alle leerlingen een extra uur Engels, met aandacht voor onder andere spreekvaardigheid. In het derde leerjaar kunnen de mavo-leerlingen deelnemen aan een erkend internationaal Anglia examen, voor de Engelse taal.

Rekenen

Leerlingen zonder wiskunde in het eindexamenpakket leggen in mavo 4 leggen een landelijke rekentoets af op het voor hen verplichte niveau 2F (Europees referentieniveau). Ter voorbereiding hierop worden extra rekenlessen aangeboden. Het resultaat van de rekentoets wordt op een bijlage bij het diploma vermeld en is van belang voor de mbo-vervolgopleiding.

Begeleidingslessen

De mentor verzorgt wekelijks begeleidingslessen waarbij aandacht wordt besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van een leerling, studievaardigheden en Loopbaanoriëntatie op Beroep. In leerjaar 3 starten de leerlingen met het Loopbaandossier waarin zij hun eigen ontwikkeling in relatie tot vervolgopleidingen en beroepen bijhouden. Dit loopbaandossier is een verplicht onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting en kan ook worden gebruikt bij de intake op het mbo.  Daarnaast wordt aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de schoolloopbaan van de leerling zoals burgerschapsvorming in de vorm van gastlessen van maatschappelijke instanties.

Pluslessen

Vanaf periode 2 (ca. half november) volgen leerlingen van 2 mavo een lesuur per week een plusles. Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft voor Nederlands, Engels of wiskunde, wordt deze leerling bij deze plusles ingedeeld (of bij remedial teaching). Andere leerlingen hebben een ‘verdiepingsuur’. Dat kan Spaans, filosofie, Frans, schaken o.i.d. zijn. Daarnaast is er een huiswerkgroep.

Mavo-examen

Alle leerlingen in de mavo-afdeling nemen in het 4e leerjaar deel aan het reguliere vmbo-TL-examen. Dit examen bestaat uit vakken die met een School Examen worden afgesloten en vakken die daarnaast ook een Centraal Examen kennen. De leerlingen volgen in het vierde leerjaar een verplicht gemeenschappelijk deel, een vakkenpakket naar keuze (profiel) en één of meer aanvullende vakken (vrije deel).

Profielwerkstuk

Een onderdeel van het eindexamen van de mavo is het maken van een Profielwerkstuk in leerjaar 3. Dit werkstuk gaat over de opleidings- en beroepsmogelijkheden bij het gekozen profiel in de eindexamenklas. Het profielwerkstuk bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel in de vorm van een beroepsstage. Het stageverslag vormt een verplicht onderdeel van het profielwerkstuk evenals de verslagen van bezochte meeloopdagen, Open Dagen en/of informatiedagen van vervolgopleidingen in het mbo in leerjaar 4. Een resultaat voldoende of goed geeft toegang tot het Centraal Examen in mavo 4.

Praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg Media Design

In leerjaar 3 maken alle leerlingen kennis met het praktijkgerichte programma Techniek & Design. De vierdejaars kunnen dit vak als examenvak volgen en dit vak wordt afgesloten met een schoolexamen.  Het vak is modulair opgebouwd en behandelt uiteenlopende thema’s uit de bètarichting  als ‘beeld en geluid’, webdesign, industrieel vormgeven, digitale fotografie en beeldbewerking. Media Design levert een mooi portfolio op.

Toetsweken en Activiteiten-vrije weken

Een examenjaar kent drie perioden die worden afgesloten met een toetsweek. Deze week wordt voorafgegaan door twee activiteitenvrije weken. In deze weken organiseert de school geen activiteiten die de voorbereiding op de toetsweken verstoren of lesuitval veroorzaken. De resultaten van de toetsen worden online via SOMtoday gepubliceerd.

Stages

De derdejaars leerlingen lopen een week  stage. De stage is onderdeel van de Loopbaanoriëntatie op Beroep en een verplicht onderdeel van het profielwerkstuk. Leerlingen lopen mee in een combinatie in een bedrijf of organisatie die aansluit bij hun mogelijke gekozen profiel en/of toekomstige beroepskeuze.

Bijzondere activiteiten

Op onze mavo-afdeling worden veel bijzondere activiteiten aangeboden. De Ardennenweek in leerjaar 3 is een sportieve en verbindende werkweek waarin de leerlingen elkaar en elkaars kwaliteiten goed leren kennen. De derdejaars mavo-leerlingen krijgen een debattraining van het Nationaal Debatinstituut en elk jaar doen zij mee aan de nationale vmbo-debatwedstrijd.

In het kader van het vak CKV, maar ook daarbuiten, bieden we de leerlingen een breed scala aan activiteiten aan. Een aantal voorbeelden: workshops op het gebied van foto, film, dans en toneel, museumbezoek, de Tweede Kamer, enz.

Werkweek

In de derde klas gaan de leerlingen een week naar de Ardennen. Ze verblijven op een bungalowpark in Belgïe. Het programma is een mix van cultuur, natuur en sport. Een citytrip, excursies naar bijzondere natuurverschijnselen en musea én sportieve activiteiten vormen het programma van deze week.

Schoolfeesten en Examenfeest

De eerste- en tweedejaars hebben schoolfeesten samen met de havo- en vwo-klassen. Deze feesten zijn in het voor- en najaar. Twee maal per jaar vindt een schoolfeest plaats voor alle bovenbouwleerlingen, waar ook de derdejaars leerlingen onder vallen. De organisatie daarvan is in handen van enkele docenten samen met een groep leerlingen en vindt plaats op een externe locatie: de afgelopen jaren in  ‘Panama’ in Amsterdam. Deze schoolfeesten zijn alcoholvrij. Na het laatste examen is er voor de examenkandidaten en een examendiner. Ieder jaar weer een fantastisch, sfeervol gebeuren.

Jaarboek

Voor alle leerlingen in de examenklassen stellen we ieder jaar weer een jaarboek samen. Iedere examenkandidaat komt daar met foto in en mag zijn zegje doen. Er is ook ruimte voor herinneringen over de werkweken, sportdagen, examens, bijzondere gebeurtenissen etc. Uiteraard komen ook enkele docenten aan het woord. Voor het samenstellen van het jaarboek wordt een redactie gevormd uit leerlingen en mentoren. Zij verzamelen in de loop van dit schooljaar het materiaal dat dan door “Het Uitgeefhuis” wordt verwerkt in een mooie herinnering.