Afwezigheid melden

Hier kunt u terugvinden om welke redenen uw kind afwezig mag zijn van school en welke acties u moet ondernemen om uw kind tijdig af te melden.

We vragen van al onze leerlingen om niet-dringende afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een tandartsbezoek of medische afspraak bij de dokter of fysiotherapeut.

In SOMtoday wordt de aanwezigheid van de leerlingen bijgehouden.

Afmelden van uw zoon/dochter:

U kunt uw zoon/dochter afmelden via telefoonnummer 0294-805250 (kies optie 1) of via vsc-absenties@gsf.nl. Graag duidelijk de naam van uw kind en de klas vermelden.

Wanneer het niet lukt om een afspraak bij bijvoorbeeld de tandarts buiten schooltijd te plannen, vragen we u dit minimaal 1 dag van tevoren te laten weten om misverstanden over de absentie te voorkomen.

Afwezig wegens ziekte:

Wanneer uw zoon/dochter ziek is en daardoor niet in staat om naar school te komen vragen we u uw zoon/dochter af te melden vóór het eerste lesuur. (8.30 uur). U kunt uw zoon/dochter ziek melden via telefoonnummer 0294-805250 (kies optie 1) of via vsc-absenties@gsf.nl. Mocht uw zoon/dochter langer dan 1 dag ziek zijn dan verzoeken wij u ons via vsc-absenties@gsf.nl  ieder dag te laten weten of uw zoon/dochter nog ziek is.
Als de leerling ziek wordt tijdens schooltijd meldt hij/zij zich bij het Servicebureau. De leerling mag naar huis nadat school telefonisch toestemming heeft gekregen van één van de ouders/verzorgers. De leerling krijgt een verzuimbericht mee naar huis. Wanneer de leerling weer beter is,  kunt u op het verzuimbericht de datum van herstel en uw handtekening invullen. Dit bericht levert de leerling  dan bij het Servicebureau in.

Afwezig bij lichamelijke opvoeding:

Indien uw zoon/dochter vanwege een blessure niet actief kan deelnemen aan de LO-les,  vragen wij u dit door te geven aan de LO-docent via een briefje of e-mail. De leerling is dan nog wel verplicht zich te melden bij de LO-docent. De leerling maakt afspraken met de docent over de invulling van de LO-les tijdens de blessure. Over het algemeen is aanwezigheid tijdens de les verplicht, soms wordt er een vervangende opdracht gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om hierover goede afspraken te maken met de LO-docent.

Leerlingen met een langdurige blessure kunnen een tijdelijke vrijstelling aanvragen bij hun afdelingsleider. Dit verzoek moet gepaard gaan met een medische verklaring van bijvoorbeeld fysiotherapeut of arts. Alleen als de vrijstelling verleend is door de afdelingsleider, hoeft de leerling de LO-les niet bij te wonen. Ook in deze situatie kan de leerling worden verplicht een vervangende opdracht te maken.

Extra verlof aanvragen:

Onder extra verlof verstaan wij o.a.:

  • Huwelijk
  • Jubileum
  • Begrafenis/crematie
  • Theorie- en/of rij-examen
  • Suikerfeest
  • Vakantie buiten de reguliere vakanties

De leerling dient het formulier ‘Aanvraag extra verlof’ in te leveren bij de afdelingsleider. Het verlofformulier vindt u hier op onze website of is af te halen bij het Servicebureau. De afdelingsleider beoordeelt aan de hand van de richtlijnen van Bureau Leerplicht of het verlof kan worden goedgekeurd en u ontvangt hierover via de e-mail bericht.

Aanvragen extra verlof m.b.t. vervolgopleiding/loopbaanoriëntatie (LOB):

Als de leerling verlof aanvraagt voor een bezoek m.b.t. een vervolgopleiding of LOB,  wordt dit aangevraagd via een apart formulier.

Afwezig tijdens een (school)examen:

Voor het afmelden voor deelname aan een (school)examen verwijs ik u naar de inleiding op het PTA op onze website . Afmelding van een leerling voor een (school)examen(onderdeel) dient te allen tijde telefonisch gedaan te worden bij de afdelingsleider of examensecretaris.

Langdurige afwezigheid:

Als de leerling voor langere tijd afwezig is,  meldt u dit bij het Servicebureau. De leerling neemt contact op met de mentor over het huiswerk en de toetsen.

Leerlingen 18+:

Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn zelf gemachtigd om brieven m.b.t. afwezigheid te ondertekenen. Op het moment dat wij van leerlingen geen opgave van reden van de afwezigheid ontvangen of er twijfel bestaat over de reden van afwezigheid, dan nemen wij altijd contact op met de ouders.

Ongeoorloofd verzuim:

Helaas komt het soms voor dat leerlingen zonder reden afwezig zijn op school. Hiervoor gelden de volgende consequenties:

Heeft de leerling een uur gemist (gespijbeld) waar geen geldige reden voor is, dan moet hier twee uur voor ingehaald worden. Hiervoor moet de leerling een afspraak maken bij het Servicebureau.

  • Leerjaar 1, 2,  3, 4, 5, 6:   Leerling meldt zich de volgende twee schooldagen om 07:45 uur bij het Servicebureau, ongeacht hoe laat de schooldag van een leerling begint. Wanneer de leerling zich twee dagen om 07:45 uur heeft gemeld, wordt één gemist lesuur afgehandeld.

Te laat komen:

Leerlingen die te laat komen halen bij binnenkomst in de school een te-laat-briefje bij het Service Bureau. Een leerling die zonder geldige reden te laat komt, krijgt de eerste drie keren een waarschuwing. Vier of meer keren te laat komen leidt tot de volgende maatregelen:

Onderbouw: de leerling moet bij elke keer te laat één lesuur corvee doen na de laatste les (ongeacht of hier een pauze tussen valt) op één van de volgende schooldagen. Deze afspraak wordt ingepland door een medewerker van het Service Bureau. Dit geldt voor elke keer dat een een leerling te laat komt na de eerste drie keer. Het tellen begint dus niet opnieuw na één keer corvee of na de kerstvakantie.  Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens corvee is niet toegestaan. De leerling moet de telefoon in de schooltas achterlaten bij het Service Bureau en kan deze na het corveeën weer ophalen.

Bovenbouw: Leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5, 6 moeten zich bij elke keer te laat de volgende schooldag om 07.45 uur melden (ongeacht hoe laat de schooldag van de leerling begint. Als een leerling te laat komt bij het melden (ongeacht de reden) wordt deze als niet afgehandeld beschouwd en moet de leerling de volgende schooldag opnieuw om 07.45 uur komen om de te laat melding af te  handelen.