Vanuit het strategisch beleidsplan is de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen op Professionaliseren. Gedurende het schooljaar 2016-2017 is er bij de GSF uitgebreid tijd en ruimte gereserveerd voor het project Professionalisering.

In dialoog met (een brede afvaardiging van) medewerkers van alle GSF-locaties en op basis van literatuurstudie zijn vanuit het project Professionalisering GSF-definities over 5 begrippen geformuleerd, te weten over:

  • professional
  • professionaliteit
  • professionele ruimte
  • professionele cultuur
  • professionalisering

Begripsvorming GSF breed

De definities van professionele ruimte en professionele cultuur geven een goed beeld over wat de inzichten en normen zijn binnen de GSF ten aanzien van goed leraarschap.

De definitie voor professionele ruimte is:

De ruimte die je neemt én krijgt als medewerker van de GSF om een actieve bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen creatieve vrijheid, innovatie, interne zeggenschap en aansluiting bij kaders van inspectie, GSF, school en team.

Daarnaast is het van belang om er bewust van te zijn dat professionele ruimte:

geen doel op zich is, maar een middel om het professionele doel te bereiken, namelijk verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In dit kader is het begrip handelingsvermogen van belang. Dat betekent: naast aandacht voor de individuele competenties van de medewerker, meer samenwerking in teams en aandacht voor de condities waaronder medewerkers werken (structuur en cultuur).

niet statisch is, maar een uitkomst van een continue dialoog tussen alle medewerkers. Dit betekent in afstemming met betrokkenen afspraken maken en continu zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs samen te verbeteren.

 

De professionele cultuur krijgt binnen de GSF vorm in de volgende drie aspecten:

Samen werken aan onderwijsverbetering: teams van leraren en onderwijsondersteunend personeel, ondersteund door hun schoolleiding, werken actief samen om het onderwijs voor de leerling te verbeteren.  Dit is een structureel, geleidelijk proces waarbij het hele team betrokken is.

Een open dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden over expertises, kwaliteiten, gedeelde waarden, normen, opvattingen en werkwijzen. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional dat niet iedereen gelijk is: de zogenoemde ‘erkende ongelijkheid’. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.

Een open leerklimaat waarbij men:

van en met elkaar leert;

elkaar adviseert, elkaar aanspreekt en elkaar aan afspraken houdt;

met respect omgaat met leerlingen, ouders en collega’s;

initiatieven neemt en elkaar uitdaagt om het maximale resultaat te bereiken;

structureel kennis deelt.

 

Invulling per school

In schooljaar 2017-2018 is een vervolg gegeven aan het project en op schoolniveau verdere verdieping plaatsgevonden.  De verdieping bestond uit een 0-meting, topicinterviews en een plan van aanpak. In dit plan van aanpak is uitgewerkt hoe de professionele dialoog en de besluitvorming hierover plaatsvindt.

Vechtstede College

Professionele ruimte en zeggenschap van de docenten.

Het Vechtstede College wil niet werken vanuit regels en systemen maar vanuit georganiseerd vertrouwen. Georganiseerd vertrouwen betekent dat niet de regels en systemen leidend zijn, maar de professional en het professionele handelen. Het georganiseerd vertrouwen komt tot uiting in het feit dat de school de medewerkers veel professionele ruimte geeft en dat zij de verantwoordelijkheid laag in de organisatie heeft gelegd.  Veel initiatieven worden vanuit de medewerkers in gang gezet en gerealiseerd. Secties spelen een centrale rol. Door een nieuwe sectie-overlegstructuur moeten secties in staat zijn om de doelstellingen zowel vakinhoudelijk als vakoverstijgend te realiseren.

Professionele dialoog en besluitvorming

De professionele dialoog vindt plaats in en tussen de secties en in de gesprekscyclus. Dit jaar hebben we alle docenten opnieuw de docentenscan (van DUO) laten invullen. De docentenscan is een kwalitatief goed instrument voor de docenten om feedback van alle leerlingen te ontvangen.  De leerling geeft de docent feedback over vier competenties; interpersoonlijk, pedagogisch, didactisch/vakinhoudelijk en organisatorisch. De docent kan dit in de gesprekscyclus gebruiken. De schoolleiding ontvangt een overzicht van alle sectie- en klasgemiddelden (zonder de individuele docentscores). Dit kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van problemen. Hierbij geldt dat het alleen wordt getoond als voor de sectie/ klas minimaal drie docenten zijn beoordeeld.  Alle secties krijgen tweemaal per schooljaar een gesprek met minimaal twee leden van de schoolleiding over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het afgelopen schooljaar.