Uitleg over de vrijwillige ouderbijdrage

Bekostiging vanuit de overheid

In Nederland zorgt de overheid voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs. Vanuit de overheidsbekostiging kunnen wij helaas niet alle voorzieningen en activiteiten die voor alle leerlingen verplicht zijn en die we belangrijk vinden bekostigen. Het gaat om meerdaagse studiereizen maar ook om vakexcursies, extra activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Deze extra activiteiten vinden wij een belangrijk onderdeel onderdeel van het lesprogramma. Zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied hebben deze activiteiten een grote meerwaarde. Daarnaast zijn er met name bij het tweetalig onderwijs nog kosten verbonden aan verschillende internationale examens. Wij zijn dus gedwongen om hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Zonder deze vrijwillige bijdrage zijn veel van de extra activiteiten financieel voor de school niet haalbaar. Iedere ouder voor wie de kosten een probleem zijn kan beroep doen op onze betalingsregeling (in termijnen) c.q. onze reductieregeling (een gedeeltelijke of volledige reductie). De meeste gemeenten hebben regelingen om ouders met weinig geld te helpen bij schoolkosten. Het spreekt voor zich dat wij leerlingen niet willen (en mogen) uitsluiten bij schoolactiviteiten a.g.v. de financiële draagkracht van hun ouder(s)/verzorger(s)

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid zorgt voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs en ook de meeste lesmaterialen zijn voor u gratis. Sommige voorzieningen en activiteiten worden echter niet bekostigd. Voor deze extra activiteiten en voorzieningen betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt € 140,00 voor de leerjaren zonder CKV en € 165,00 voor de leerjaren met CKV en wordt aan het begin van het schooljaar door het Vechtstede College aan u gefactureerd.

Zonder de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is het niet mogelijk om extra activiteiten en voorzieningen aan te blijven bieden.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit vier delen

Cultuur en sport: sportdagen, schaatsen en indoorskiën, Vechtstede Theater, Open Podium en CJP-pas.

Organisatie:  digitale planagenda, jaarboek,onderzoek schoolbeleving, leerlingbegeleiding en zorgteam, inspraakorganen (OR en MR) en LOB-activiteiten (deelname aan 4Strax).

Sociaal: kerstvieringen, eindejaarsactiviteiten en een bijdrage aan schoolfeesten en examendiner.

Vakgebonden: vak-excursies, gastsprekers en veldwerkdagen.

Reiskosten voor excursies worden niet door het Vechtstede College vergoed.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van deze bijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig.

Tweetalig vwo

Ouders van kinderen op het tweetalig vwo betalen een aanvullende bijdrage van € 135,00 per leerjaar in leerjaar 1, 2 en 3. In leerjaar 4, 5 en 6 bedraagt de aanvullende bijdrage € 100,00 Hiervan worden alle extra kosten en activiteiten voor het tvwo betaald. Deze ouders ontvangen hiervoor een factuur van het Vechtstede College. De ouderbijdrage voor het tvwo is vrijwillig.

Overige schoolkosten

Ouders ontvangen een factuur van het Vechtstede College voor de deelname van hun kind aan introductie-en studiereizen, uitwisselingen, excursies naar het buitenland en de deelname aan diverse examens (Anglia, Cambridge, IB, DELF, DELE en Goethe).

Overzicht schoolkosten 2023-2024

Totaaloverzicht schoolkosten 2023-2024

Voor vragen over het betalen van de ouderbijdrage en/of facturen kunt u contact opnemen met het Vechtstede College via info-vsc@gsf.nl.