Het onderwijs op onze VWO afdeling

VWO 2

Na de brugklas havo/vwo of vwo komen leerlingen in een vwo-klas terecht. Ze worden meer los gelaten, worden zelfstandiger en krijgen meer verantwoordelijkheid.

Natuurlijk worden zij hierin ondersteund door enthousiaste mentoren en docenten.

VWO 3

In vwo 3 volgen de leerlingen nog alle vakken en kiezen zij een profiel. Dit keuzeproces begint in november en duurt tot maart. In deze periode worden de leerlingen begeleid door de decaan en de mentor. Er staan ook meerdere activiteiten in en buiten de school op het programma om de keuze voor de leerlingen helder te krijgen.

Anglia

Alle derde klassen, op de derde klas tweetalig vwo na, kunnen facultatief meedoen  aan het Anglia examen, een internationaal erkend certificaat, waarvan de hoogste niveaus toegang geven tot tal van Engelstalige universiteiten en hogescholen. Leerlingen volgen als voorbereiding hierop extra lessen Engels. De leerlingen uit 3 tvwo nemen deel aan het Cambridge Examen.

Maatschappelijke/beroepsoriënterende stage

Elke leerling loopt gedurende één schoolweek minimaal 15 uur mee in een non-profitorganisatie : de maatschappelijke stage. Voorbeelden van dergelijke stageplekken zijn: peuterspeelzaal, sociale werkplaats, verzorgingshuis, voedselbank en sportclub. De stage mag ook een beroepsoriënterende stage zijn.

Bijzondere activiteiten

VWO 2

In de 2e klas krijgen de leerlingen een activiteitenprogramma en projecten die ook in de andere afdelingen worden voorgeschoteld. Er zullen enkele kleine verschillen zijn. (zie hiervoor ook weer het TVWO)

Op andere momenten in het jaar zijn er projecten zoals de NS, Verteltheater, een veldwerkdag en een bezoek aan het Naardermeer. Ook sportdagen en toneel wordt hen door het jaar heen aangeboden.

VWO 3

Voor vwo 3 zijn er enkele excursies die direct verband houden met de profielkeuze. Een bezoek aan de TU in Delft, de RUG truck van de universiteit in Groningen en een architectendag.

VWO 4,5 en 6

Vwo examen

Alle leerlingen in de vwo-afdeling nemen in het 6e leerjaar deel aan het reguliere vwo-examen. Dit examen bestaat uit vakken die met een School Examen afsluiten, en vakken die daarnaast ook een Centraal Examen kennen. De leerlingen volgen vanaf het vierde leerjaar een verplicht gemeenschappelijk deel, een vakkenpakket naar keuze (profiel) en één of meer aanvullende vakken (vrije deel) In enkele gevallen doen leerlingen door het kiezen van een extra vak examen in meer dan één profiel.

International Baccalaureate  (IB) Language A English language & literature examens

De leerlingen in het tweetalig vwo (tvwo) nemen, bovenop hun vwo-examen, deel aan het International Baccalaureate Language A English language & literature programma. Dit wordt in het zesde leerjaar afgesloten met een examen op Standard of Higher Level en biedt de leerlingen de mogelijkheid een certificate in het Diploma Programme te behalen waarmee zij op een groot aantal buitenlandse universiteiten voldoen aan de eis van taalvaardigheid in het Engels.

Tweetalig Onderwijs Certificaat

In de eerste drie leerjaren bestaat meer dan 50% van de lessen in de tweetalige afdeling uit lessen die in het Engels gegeven worden. Die eerste fase wordt afgesloten in leerjaar 3 met het TTO Junior Certificate en het behalen van een Cambridge Certificate. Vanaf het vierde leerjaar komen de tweetalige leerlingen samen met de reguliere vwo’ers in de dezelfde examenprogramma’s. Alleen de vakken die zij met een schoolexamen afsluiten worden nog in het Engels gegeven. Dat zijn in leerjaar 4 en 5 Maatschappijleer (Social Studies) in leerjaar 4, Culturele en Kunstzinnige Vorming (Art Studies) en Lichamelijke Opvoeding (Physical Education) en Algemene Natuurwetenschappen (Science for Public Understanding) in leerjaar 5. De TTO’ers maken in het vijfde leerjaar een internationaliseringswerkstuk en het profielwerkstuk in vwo 6 wordt geschreven en gepresenteerd in het Engels. Als de leerlingen voldoen aan deze eisen, ontvangen zij bij het afsluiten van hun programma het Tweetalig Onderwijs Certificaat van het Europees Platform.

Toetsweken en Activiteitenvrije weken

Een schooljaar kent drie perioden. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. Deze wordt voorafgegaan door twee activiteitenvrije weken. In deze weken worden door de school geen activiteiten georganiseerd die de voorbereiding op de toetsweken verstoren of lesuitval veroorzaken. De resultaten van de toetsen worden online via Som-today gepubliceerd.

Bijlesregeling

Leerlingen uit de bovenbouw melden zich aan voor het geven van bijles aan elkaar of leerlingen uit de onderbouw. Op verzoek kan een leerling in contact gebracht worden met een bijlesgever. De leerlingen zoeken dan samen een geschikt moment en een ruimte op de bijles te laten plaats vinden. Als adviesvergoeding geldt een bedrag van €7,50 per uur.

Schoolfeesten en Examenfeest

Twee maal per jaar vindt een schoolfeest plaats voor alle bovenbouwleerlingen. De organisatie daarvan is in handen van enkele docenten samen met een groep leerlingen. De schoolfeesten hebben iedere keer een verrassend thema. Zij zijn alcoholvrij. Na het laatste examen is er voor de examenkandidaten  een examendiner. Ieder jaar weer een fantastisch, sfeervol gebeuren.

Keuzeactiviteiten in vwo bovenbouw

In alle leerjaren van de bovenbouw vwo vinden onderwijsactiviteiten plaats die leiden tot verbreding of verdieping en waar ze op vrijwillige basis en met veel plezier aan kunnen deelnemen. Het uitgangspunt voor de keuzeactiviteiten is keuzevrijheid en gemotiveerd leren.

Keuzeactiviteiten worden door de leerling onder begeleiding van een docent uitgevoerd en passen in het onderwijsprogramma en in de persoonlijke interesse van de leerling.

Voorbeelden van Keuzeactiviteiten:
•Debatteren
•Inktaap
•Juniormentor
•Wereldliteratuur
•Open Podium optreden
•Open Podium Technische ondersteuning
•Toneeloptreden en -ondersteuning bij het Vechtstede Theater
•Leerlingenraad
•Sportbegeleider
•Succesvolle Tieners (succestraining)
•Deutsch Olympiade
•Voorlichting geven op ons Open Huis/tvwo voorlichtingsavond
•Jaarboekcommissie
•Charity-acties

Studiereis 

In het vijfde leerjaar vindt een studiereis plaats naar verschillende buitenlandse bestemmingen.  De reizen zijn ingedeeld op thema: NLT, scheikunde en geschiedenis. Leerlingen kunnen zelf aangeven aan welke reis zij willen deelnemen. Aan de hand van hun keuze, gecombineerd met hun vakkenpakket zal een indeling gemaakt worden. Met ingang van schooljaar 2020-2021 hebben wij in het kader van duurzaamheid besloten om bij internationale studiereizen zo min mogelijk gebruik te maken van het vliegtuig.

Jaarboek

Voor alle leerlingen in de examenklassen stellen we ieder jaar weer een jaarboek samen. Iedere examenkandidaat komt daar met foto in en mag zijn zegje doen. Er is ook ruimte voor herinneringen over de werkweken, sportdagen, examens, bijzondere gebeurtenissen etc. Uiteraard komen ook enkele docenten aan het woord. Voor het samenstellen van het jaarboek wordt een redactie gevormd uit leerlingen en mentoren. Zij verzamelen in de loop van dit schooljaar het materiaal dat dan door “Het Uitgeefhuis” wordt verwerkt in een mooie herinnering.

Onderwijskundige units

Leerjaar 3 & 4

De overgang van de onderbouw naar de bovenbouw wordt in het derde en vierde leerjaar zo geleidelijk mogelijk gemaakt, al verandert er met het overstappen naar de “Tweede Fase” en het kiezen van vakkenpakketten, wegvallen van klassenverband en invoeren van toetsweken nog erg veel. Om de overgang van repetities en overhoringen in het derde leerjaar naar toetsweken in het vierde soepeler te maken worden in vwo 4 ook deeltoetsen afgenomen in. Deze toetsen zijn kleiner van omvang en wegen minder zwaar dan de toetsen die in de toetsweek afgenomen worden. De invoering van de deeltoetsen en de afname ervan buiten de toetsweken heeft ervoor gezorgd, dat de overgang van het derde leerjaar naar de bovenbouw wat geleidelijker plaats vindt. De toetsdruk neemt geleidelijker toe dan voorheen en de spreiding van toetsingsmomenten zorgt ervoor dat leerlingen meerdere mogelijkheden krijgen om hun gemiddelde te verbeteren.

Leerjaar 5 & 6

In het vijfde en zesde leerjaar tellen alle toetsen mee voor het cijfer voor het schoolexamen. De leerlingen zijn dus met een lange weg naar het examen bezig. We bieden een programma aan dat in toenemende mate naar het examenniveau gaat en streven naar een ononderbroken traject hiervoor.

Profielwerkstukken (PWS)

In de eerste en tweede periode van vwo 6 werken de examenleerlingen druk aan de Profielwerkstukken. De voorbereiding ervan begint al in vwo 5 maar het onderzoek vindt voornamelijk plaats in vwo 6. Planning speelt daarbij een grote rol. Om de voortgang te ondersteunen zijn verschillende zogenaamde PWS-dagen ingeroosterd, waarop de leerlingen onder begeleiding telkens een halve dag kunnen werken aan hun onderzoek.

Het PWS wordt beoordeeld worden met een cijfer. Dit cijfer telt samen met het cijfer voor vak Maatschappijleer (uit vwo4) en het vak ANW (Algemene Natuurwetenschappen) (uit vwo 5) voor een derde mee in het zogenaamde “combinatiecijfer”.

Een goede mogelijkheid dus om de eerder gescoorde cijfers nog wat op te halen.

We verwelkomen ouders van de examenkandidaten ieder jaar weer  bij  de PWS-markt waar de examenkandidaten de eindresultaten van de PWS-onderzoeken presenteren