Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door de schoolleiding worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De MR kan ook zelf met voorstellen komen en werkt met een activiteitenplan.

Samenstelling van de MR:

Lynn Beeling
Fergil Hesterman
Bas van der Meij
Jeremy Lemmens
Matthijs Schukking (voorzitter)
Nanda Slokker (secretaris)

Ype van der Brug
Dianne Franke
Marlien de Widt

Sude Bildirici
Jill Kapteijn
Siem Veenhof

De MR is via e-mail te bereiken.

Er wordt zes keer per jaar vergaderd samen met de schooldirectie.
Deze vergaderingen zijn openbaar.
De vergaderdata zijn als volgt:

10 oktober 2023
14 december 2023
26 februari 2024
7 mei 2024
20 juni 2024
15 juli 2024 (afsluiting)

Klik op de datum voor de notulen.