Wanneer uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat een hele overgang. Het contact met de school wordt, voor u als ouder, heel anders dan op de basisschool. Uw kind wordt veel zelfstandiger en als ouder loopt u niet meer zo gemakkelijk bij een leerkracht naar binnen. De betrokkenheid van ouders en verzorgers blijft echter wel heel erg belangrijk. Het Vechtstede College heeft daarom een actieve Ouderraad.

Wat is en doet de Ouderraad (OR)?

De Ouderraad is net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen een school. De Ouderraad vormt een brug tussen ouders/verzorgers en de school en behartigt hun belangen inclusief die van de leerlingen. Om die rol goed te kunnen vervullen wil de Ouderraad een open oor zijn voor alle ouders en verzorgers, en in goed contact staan met de schoolleiding. De Ouderraad bestaat uit een betrokken groep ouders die samen met de schoolleiding wil bijdragen aan een veilig, prettig en inspirerend schoolklimaat, voor alle leerlingen. Ouders kunnen via de Ouderraad onderwerpen die hen bezighouden bespreekbaar maken. Dit kan door contact op te nemen met de voorzitter van de Ouderraad, Diana Cieraad, via vsc-ouderrraad@gsf.nl. Verder zijn leden van de Ouderraad aanwezig op voorlichtingsavonden en op de open dag/avond om vragen te beantwoorden.

De Ouderraad stelt zich de volgende taken:

  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
  • organiseert jaarlijks één of twee Oudercafés (thema-avonden rond een aansprekend thema;
  • onderhoudt nauwe contacten met de schooldirectie;
  • ondersteunt de school, indien nodig, bij diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Open Dag en ouderavonden;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd de schooldirectie. De voorzitter onderhoudt contacten met de directie.
  • houdt jaarlijks een schriftelijke peiling onder ouders

De Ouderraad is er niet voor bemiddeling bij individuele vragen of klachten van ouder(s) of verzorger(s), die kunnen immers veel beter worden opgelost in direct overleg met docenten en/of de schoolleiding.

Vergaderingen

De Ouderraad komt vijf tot zes keer per schooljaar samen. Tijdens deze vergaderingen wordt er o.a. gesproken over de ontwikkelingen binnen de school, de te organiseren activiteiten, en onderwerpen die via de leden van de Ouderraad zijn binnengekomen. Tijdens deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig.

Communicatie

Openheid en bereikbaarheid is van belang voor een goede samenwerking tussen school, Ouderraad en ouders. De Ouderraad streeft naar een brede vertegenwoordiging binnen de school. Dit klankbord werkt het best als van zoveel mogelijk leerjaren en niveaus ouders binnen de Ouderraad vertegenwoordigd zijn. Zo helpen we de school, maar ook onze kinderen aan een geslaagde schooltijd.

Jaarlijkse ouderpeilingen

  • Jaarlijks rond februari houdt de Ouderraad een schriftelijke peiling onder ouders. Doel ervan is een beeld te krijgen van zaken op het Vechtstede College die meer of minder goed lopen dan wel extra aandacht nodig hebben. Daarnaast wordt een deel van de resultaten gebruikt om scholen onderling te kunnen vergelijken. Wij moedigen u dan ook aan de enquête in te vullen. Verbeterpunten uit deze peiling worden door het Vechtstede College serieus genomen en waar mogelijk wordt er actie op ondernomen.

Ouderpeiling resultaten

Uitwerking Ouderpeiling 2018

Jaarverslag 2017-2018

2017-2018
2016-2017

Contact 

Als u vragen of suggesties hebt, lid wil worden van de ouderraad, of notulen zou willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar  VSC-ouderraad@gsf.nl.